Przetargi

18 sierpnia 2020 11:32 | Przetargi | Źródło: BIP - Biała Rawska

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska


UWAGA - ZMIANA SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dz.U./S S177
11/09/2020
427652-2020-PL
1 / 4
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427652-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Biała Rawska: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 177-427652
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 159-388342)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biała RawskaKrajowy numer identyfikacyjny: PLAdres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57Miejscowość: Biała RawskaKod NUTS: PL715 SkierniewickiKod pocztowy: 96-230Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej RawskiejE-mail: e.chojecka@bialarawska.pl Tel.: +48 468159377Faks: +48 468159444
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialarawska.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska
Numer referencyjny: RG.II.271.06.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują
11/09/2020S177
https://ted.europa.eu/TED
1 / 4
Dz.U./S S177
11/09/2020
427652-2020-PL
2 / 4
mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2020
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 159-388342
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
9.1. Zamawiający pobiera wadium.
9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięc tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, Wykonawca może wnieść w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.
9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty.
9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
11/09/2020S177
https://ted.europa.eu/TED
2 / 4
Dz.U./S S177
11/09/2020
427652-2020-PL
3 / 4
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę
określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.
9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 18.9.2020 do godziny 11.00.
9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).
9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Powinno być:
9.1. Zamawiający pobiera wadium.
9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, Wykonawca może wnieść w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) wystawiające dokument wadialny.
9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty.
9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
11/09/2020S177
https://ted.europa.eu/TED
3 / 4
Dz.U./S S177
11/09/2020
427652-2020-PL
4 / 4
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.
9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 28.9.2020 do godziny 11.00.
9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).
9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:30
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:
11/09/2020S177
https://ted.europa.eu/TED
4 / 4 
Usługi - 388342-2020

 

 

 

18/08/2020    S159

 

·         I. II. III. IV. VI.

 

Polska-Biała Rawska: Usługi gospodarki odpadami

 

2020/S 159-388342

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Usługi

 

Podstawa prawna:

 

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa i adresy

 

Oficjalna nazwa: Gmina Biała Rawska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57
Miejscowość: Biała Rawska
Kod NUTS: 
PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Tel.: +48 468159377
Faks: +48 468159444

 

Adresy internetowe:

 

Główny adres: www.bialarawska.pl

 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

 

I.3)Komunikacja

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialarawska.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal

 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

 

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

I.5)Główny przedmiot działalności

 

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.1.1)Nazwa:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska

 

Numer referencyjny: RG.II.271.06.2020

 

II.1.2)Główny kod CPV

 

90533000 Usługi gospodarki odpadami

 

II.1.3)Rodzaj zamówienia

 

Usługi

 

II.1.4)Krótki opis:

 

1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.

 

Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

 

II.1.6)Informacje o częściach

 

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.2)Opis

 

II.2.1)Nazwa:

 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

 

90511000 Usługi wywozu odpadów

 

90512000 Usługi transportu odpadów

 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

 

Kod NUTS: PL715 Skierniewicki

 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Gmina Biała Rawska, POLSKA

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

 

3.1.1. odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku;

 

3.1.2. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020 z, 2020 r. poz. 150, 284, 875), oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami a także z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska;

 

3.1.3. wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z punktu;

 

3.1.4. zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;

 

3.1.5. Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zostaną przekazane odpady.

 

3.2. Zabudowa wielorodzinna

 

3.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości.

 

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki.

 

Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;

 

3.2.2. selektywnie zbierane odpady komunalne – selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków.

 

Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów:

 

Papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych opakowań z papieru i tektury, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z metali, zmieszane odpady opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki, ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – nie rzadziej niż raz w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki;

 

pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;

 

3.2.3. odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia i leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

 

Odbieranie ww. odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

3.3. Zabudowa jednorodzinna, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

Na terenie ww. zabudowy obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych.

 

Jeden pojemnik oraz worki na selektywną zbiórkę odpadów zapewni Wykonawca i dostarczy właścicielowi nieruchomości (...)

 

Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

 

Kryteria określone poniżej

 

Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia. Posiadanie samochodów spełniających normy emisji spalin / Waga: 20

 

Kryterium jakości - Nazwa: Akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów / Waga: 20

 

Cena - Waga: 60

 

II.2.6)Szacunkowa wartość

 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

Początek: 01/01/2021

 

Koniec: 31/12/2021

 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

 

II.2.11)Informacje o opcjach

 

Opcje: nie

 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki udziału

 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

 

Wykaz i krótki opis warunków:

 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

 

b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn.zm.):

 

— w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów wskazane w tabeli w opisie przedmiotu zamówienia (sekcja 3 SIWZ).

 

Szczegółowy opis warunków oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnienie zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 

a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN.

 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony,jako ostatni dzień terminu składania ofert.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum 1 Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.

 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej:

 

a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. jedno zadanie (w ramach jednej umowy) polegające na odbiorze, transporcie i przekazaniu do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy o masie łącznej min. 1 000 Mg;

 

b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

 

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki bezpylne) na potrzeby niniejszego postępowania,

 

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (śmieciarki) na potrzeby niniejszego postępowania.

 

Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz spełniać wymogi właściwych w danym przedmiocie zamówienia przepisów prawa.

 

— bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Biała Rawska i na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny – baza musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

 

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Opis

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

 

Procedura otwarta

 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

 

IV.2)Informacje administracyjne

 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

 

Data: 18/09/2020

 

Czas lokalny: 11:00

 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

 

Polski

 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

 

Data: 18/09/2020

 

Czas lokalny: 11:30

 

Miejsce:

 

Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, sala konferencyjna, pok. 5 na parterze budynku, POLSKA

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

 

Akceptowane będą faktury elektroniczne

 

Stosowane będą płatności elektroniczne

 

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

9.1. Zamawiający pobiera wadium.

 

9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięc tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, Wykonawca może wnieść w:

 

— pieniądzu,

 

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 

— gwarancjach bankowych,

 

— gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

 

9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny (poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.

 

9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty.

 

9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

 

9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;

 

9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:

 

9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę

 

określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;

 

9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.

 

9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 18.9.2020 do godziny 11.00.

 

9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty).

 

9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

VI.4.3)Składanie odwołań

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

19.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

19.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

19.10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

 

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

13/08/2020

 

 

 

Kierownik Jednostki Zamawiającego

 

Wacław Jacek Adamczyk

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej

 

Ewelina Chojecka

 

 

.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 1/8
Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
Usługi - 388342-2020
18/08/2020 S159
I. II. III. IV. VI.
Polska-Biała Rawska: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 159-388342
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Biała Rawska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 57
Miejscowość: Biała Rawska
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Kod pocztowy: 96-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej
E-mail: e.chojecka@bialarawska.pl
Tel.: +48 468159377
Faks: +48 468159444
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialarawska.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bialarawska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://www.epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych
na terenie miasta i gminy Biała Rawska
Numer referencyjny: RG.II.271.06.2020
II.1.2) Główny kod CPV
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 2/8
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w
opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie
miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki
letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe
jedynie przez część roku.
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Biała Rawska, POLSKA
II.2.4) Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:
3.1.1. odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w
opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie
miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki
letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe
jedynie przez część roku;
3.1.2. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający
osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020 z, 2020 r. poz. 150, 284,
875), oraz aktami wykonawczymi do ustawy, zgodnie z zapisami właściwego
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami a także z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska;
3.1.3. wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów
oraz odbiór odpadów z punktu;
3.1.4. zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie
wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
3.1.5. Wykonawca wskaże w ofercie instalacje komunalne, do których zostaną
przekazane odpady.
3.2. Zabudowa wielorodzinna
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 3/8
3.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w
miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości.
Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3
razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej
wiadomości harmonogramu zbiórki.
Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;
3.2.2. selektywnie zbierane odpady komunalne – selektywna zbiórka odpadów
komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników
i worków.
Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów:
Papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych
opakowań z papieru i tektury, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych,
opakowań z metali, zmieszane odpady opakowaniowe – nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości
harmonogramu zbiórki, ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów – nie rzadziej niż raz w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i
podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki;
pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie;
3.2.3. odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i
rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia i leki, odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, – będą
dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Odbieranie ww. odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem
niniejszego zamówienia.
3.3. Zabudowa jednorodzinna, nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
jedynie przez część roku.
Na terenie ww. zabudowy obowiązywać będzie system mieszany workowopojemnikowy
zbiórki odpadów komunalnych.
Jeden pojemnik oraz worki na selektywną zbiórkę odpadów zapewni Wykonawca i
dostarczy właścicielowi nieruchomości (...)
Szczegółowy OPZ znajduje się w SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ekologia. Posiadanie samochodów spełniających normy
emisji spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 4/8
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
II.2.14) Informacje dodatkowe
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualny wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze
zm.);
b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru
podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami BDO prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa na
podstawie art. 49 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020
r. poz. 797 z późn.zm.):
— w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów
wskazane w tabeli w opisie przedmiotu zamówienia (sekcja 3 SIWZ).
Szczegółowy opis warunków oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich
spełnienie zawarty jest w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 PLN.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony,jako ostatni dzień terminu
składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum 1
Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne
doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min.
jedno zadanie (w ramach jednej umowy) polegające na odbiorze, transporcie i
przekazaniu do zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy o masie łącznej min. 1
000 Mg;
b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych (śmieciarki bezpylne) na potrzeby niniejszego postępowania,
— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych
odpadów komunalnych (śmieciarki) na potrzeby niniejszego postępowania.
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 5/8
Sekcja IV: Procedura
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i
czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być
zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i
świadectwa dopuszczenia do ruchu oraz spełniać wymogi właściwych w danym
przedmiocie zamówienia przepisów prawa.
— bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km
od granicy gminy Biała Rawska i na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny – baza musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 122).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym
integralną część SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska,
sala konferencyjna, pok. 5 na parterze budynku, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 6/8
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
9.1. Zamawiający pobiera wadium.
9.2. Wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięc tysięcy złotych 00/100),
zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy, Wykonawca może wnieść w:
— pieniądzu,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych.
Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.
9.4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dowodu
wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument wadialny
(poręczenie/gwarancja) musi być podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę/y wystawiające dokument wadialny.
9.5. Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając
właściwy dokument do złożonej oferty.
9.5.1. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie
akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w
szczególności:
9.5.1.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez
Wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.1.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą
określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.5.2. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o
którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że
jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności:
9.5.2.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez
Wykonawcę
określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych;
9.5.2.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie
krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
9.6. Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy)
spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.
9.7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w
Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr
51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 do 18.9.2020 do godziny 11.00.
9.8. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków
finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia
rachunku Wykonawcy (wpłaty).
9.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 7/8
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
19.7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.
19.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
19.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.3, 19.7 i 19.8 wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
19.10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
18.08.2020 Usługi - 388342-2020 - TED Tenders Electronic Daily
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388342-2020:TEXT:PL:HTML 8/8
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020

Przeczytano: 641 razy.| Wydrukuj|Do góry