Przetargi

25 kwietnia 2019 11:52 | Przetargi | Źródło: BIP - Biała Rawska

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku


UWAGA!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ SIWZ

Ogłoszenie nr 540088471-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541382-N-2019
Data: 25/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96-230  Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:

3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

3.1.1 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.1.2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 uchwalonego w dniu 20 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.

3.1.3 Wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z punktu.

3.1.4 Zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

3.1 5 Wskazuje się regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

3.2. Zabudowa wielorodzinna

3.2.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie.

3.2.2 selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie.

3.2.3 odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia i leki – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.3. Zabudowa jednorodzinna, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. Na terenie w/w zabudowy obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Jeden pojemnik oraz worki zapewni Wykonawca i dostarczy właścicielowi nieruchomości.

3.3.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę:

- dla budynków położonych na terenach wiejskich – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki,

- dla budynków położonych na terenie miasta – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki.

3.3.2 selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do pojemników lub worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki.

3.3.3 odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia i leki – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.4. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego

3.4.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów

3.4.1.1 w zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

- worki do selektywnej zbiórki odpadów: o pojemności 60 – 120 litrów lub pojemniki o pojemności 120 litrów;

- worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 60 – 120 litrów, brązowe lub pojemnik o pojemności 120 litrów;

- na odpady niesegregowane (zmieszane) minimum 1 pojemnik 120 litrowy na 1 gospodarstwo domowe lub worki o pojemności 60 – 120 litrów;

3.4.1.2 w zabudowie wielorodzinnej

- worki do selektywnej zbiórki odpadów: o pojemności 60 – 120 litrów, lub do pojemników o pojemności minimum 240 litrów;

- worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 60 – 120 litrów, brązowe, lub pojemniki o pojemności 120 litrów;

- na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – minimum 1 pojemnik 1100 litrów, jeżeli korzysta z niego do 50 osób;

wielokrotność kontenera 1100 litrów jeżeli korzysta więcej niż 50 osób.

3.5 Dane charakteryzujące zamówienie:

3.5.1 Powierzchnia gminy: 21 000 ha;

3.5.2 Liczba sołectw: 57;

3.5.3 Liczba mieszkańców (zameldowanych):

- miasto – 3.132,

- tereny wiejskie – 8.237;

3.5.4 Szacunkowa liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej – 1526;

3.5.5 Szacunkowa ilość zebranych odpadów w ciągu roku – 950 ton. W trakcie trwania zamówienia, liczba mieszkańców oraz ilość odpadów może ulec zmianie +/- 5 %

3.6 Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:

3.6.1 Na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów dla terenów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.6.2 Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku) w pojemnik na odpady komunalne przed pierwszym dniem obowiązywania umowy, zawartej z Zamawiającym, na odbiór odpadów.

3.6.3 W trakcie wykonywania umowy wyposażenie, na zgłoszenie Zamawiającego, miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych;

3.6.4 Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które będą publikowane na stronie internetowej www.bialarawska.pl oraz w formie wydruków. Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym do dystrybucji również innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru (kolportowanie ulotek informacyjnych kierowanych do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych);

3.6.5 Wykonawca jest zobowiązany do naprawy dostarczonych pojemników, systematycznych konserwacji, oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników;

3.6.6 Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3.6.7. Wykonawca będzie przekazywał półroczne informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy;

3.6.8 Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

3.6.9 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska,

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r poz. 122),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19);

3.6.10 Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Biała Rawska Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na kwartał dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów;

3.6.11 Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017 r. poz. 2412);

3.6.12 Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.7 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

90500000 – 2 Usługi związane z odpadami

90511000 – 2 Usługi wywozu odpadów

90512000 – 9 Usługi transportu odpadów

90513100 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000 – 2 Usługi gospodarki odpadami

34928480 – 6 Pojemniki na odpady

3.8 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

3.8.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;

3.8.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

3.8.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

3.9 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ, tzn. osoby wykonujące czynności związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Rawska i ich transportem, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:

3.1 Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:

3.1.1 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.1.2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 uchwalonego w dniu 20 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.

3.1.3 Wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z punktu. 3.1.4 Zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 3.1 5 Wskazuje się regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

3.2. Zabudowa wielorodzinna

3.2.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie.

3.2.2 selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie.

3.2.3 odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia i leki – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.3. Zabudowa jednorodzinna, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. Na terenie w/w zabudowy obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Jeden pojemnik oraz worki zapewni Wykonawca i dostarczy właścicielowi nieruchomości.

3.3.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę:

- dla budynków położonych na terenach wiejskich – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki,

- dla budynków położonych na terenie miasta – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki.

3.3.2 selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do pojemników lub worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki.

3.3.3 odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia i leki – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

3.4. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego

3.4.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów

3.4.1.1 w zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

- worki do selektywnej zbiórki odpadów: o pojemności 60 – 120 litrów lub pojemniki o pojemności 120 litrów;

- worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 60 – 120 litrów, brązowe lub pojemnik o pojemności 120 litrów;

- na odpady niesegregowane (zmieszane) minimum 1 pojemnik 120 litrowy na 1 gospodarstwo domowe lub worki o pojemności 60 – 120 litrów;

3.4.1.2 w zabudowie wielorodzinnej

- worki do selektywnej zbiórki odpadów: o pojemności 60 – 120 litrów, lub do pojemników o pojemności minimum 240 litrów;

- worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 60 – 120 litrów, brązowe, lub pojemniki o pojemności 120 litrów;

- na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – minimum 1 pojemnik 1100 litrów, jeżeli korzysta z niego do 50 osób; wielokrotność kontenera 1100 litrów jeżeli korzysta więcej niż 50 osób.

3.5 Dane charakteryzujące zamówienie:

3.5.1 Powierzchnia gminy: 21 000 ha;

3.5.2 Liczba sołectw: 57;

3.5.3 Liczba mieszkańców (zameldowanych):

- miasto – 3.132,

- tereny wiejskie – 8.237;

3.5.4 Szacunkowa liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej – 1526;

3.5.5 Szacunkowa ilość zebranych odpadów w ciągu roku – 950 ton.

3.6 Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:

3.6.1 Na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów dla terenów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.6.2 Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku) w pojemnik na odpady komunalne przed pierwszym dniem obowiązywania umowy, zawartej z Zamawiającym, na odbiór odpadów.

3.6.3 W trakcie wykonywania umowy wyposażenie, na zgłoszenie Zamawiającego, miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych;

3.6.4 Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które będą publikowane na stronie internetowej www.bialarawska.pl oraz w formie wydruków. Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym do dystrybucji również innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru (kolportowanie ulotek informacyjnych kierowanych do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych);

3.6.5 Wykonawca jest zobowiązany do naprawy dostarczonych pojemników, systematycznych konserwacji, oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników;

3.6.6 Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3.6.7. Wykonawca będzie przekazywał półroczne informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy;

3.6.8 Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane przez Wykonawcę w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

3.6.9 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska,

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r poz. 122),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19);

3.6.10 Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Biała Rawska Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na kwartał dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów;

3.6.11 Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017 r. poz. 2412);

3.6.12 Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

3.7 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot:

90500000 – 2 Usługi związane z odpadami

90511000 – 2 Usługi wywozu odpadów

90512000 – 9 Usługi transportu odpadów

90513100 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000 – 2 Usługi gospodarki odpadami

34928480 – 6 Pojemniki na odpady

3.8 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:

3.8.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;

3.8.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

3.8.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

3.9 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ, tzn. osoby wykonujące czynności związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Rawska i ich transportem, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Posiadanie dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Posiadanie dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO).

 

 

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej              Zastępca Burmistrza Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                               Zbigniew Szcześniak

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 540086871-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541382-N-2019
Data: 25/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96-230  Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-07, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-10, godzina: 11:00

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 540085548-N-2019 z dnia 02-05-2019 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541382-N-2019
Data: 25/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96-230  Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:

1. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych o wartości min. 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usług były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co najmniej:

a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z załadunkiem czołowym,

b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z załadunkiem czołowym,

c) jeden pojazd do dobierania odpadów bez funkcji kompaktującej; wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu;

d) dysponowania wyposażoną bazą magazynowo – transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, usytuowaną w gminie Biała Rawska, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
W ogłoszeniu powinno być:

1. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych o wartości min. 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usług były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co najmniej:

a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) jeden pojazd do dobierania odpadów bez funkcji kompaktującej; wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu;

d) dysponowania wyposażoną bazą magazynowo – transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, usytuowaną w gminie Biała Rawska, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej               Zastępca Burmistrza Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                                  Zbigniew Szcześniak

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 541382-N-2019 z dnia 2019-04-25 r.

Gmina Biała Rawska: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, krajowy numer identyfikacyjny 52787100000000, ul. ul. Jana Pawła II  57 , 96-230  Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (URL): www.bialarawska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bialarawska.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, Sekretariat pok. 15


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
Numer referencyjny: RG.II.271.03.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest: 3.1.1 Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. 3.1.2 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 uchwalonego w dniu 20 czerwca 2017 r. uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska. 3.1.3 Wyposażenie w pojemniki i kontenery punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbiór odpadów z punktu. 3.1.4 Zaopatrywanie mieszkańców (za wyjątkiem mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej) w worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 3.1 5 Wskazuje się regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych – ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Pukinin 140, 96 – 200 Rawa Mazowiecka. 3.2. Zabudowa wielorodzinna 3.2.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do pojemników. Pojemniki ustawione zostaną w miejscach wskazanych przez zarządcę nieruchomości. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie. 3.2.2 selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do pojemników i worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. Pojemniki i worki zapewnia zarządca nieruchomości we własnym zakresie. 3.2.3 odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia i leki – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.3. Zabudowa jednorodzinna, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. Na terenie w/w zabudowy obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Jeden pojemnik oraz worki zapewni Wykonawca i dostarczy właścicielowi nieruchomości. 3.3.1 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę: - dla budynków położonych na terenach wiejskich – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki, - dla budynków położonych na terenie miasta – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. 3.3.2 selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie do pojemników lub worków. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów: papier, tektura, metale, drobne opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania szklane, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg ustalonego przez Wykonawcę i podanego do publicznej wiadomości harmonogramu zbiórki. 3.3.3 odpady wielkogabarytowe, meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane chemikalia i leki – będą dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Odbieranie w/w odpadów bezpośrednio od mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.4. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego 3.4.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów 3.4.1.1 w zabudowie jednorodzinnej, na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku - worki do selektywnej zbiórki odpadów: o pojemności 60 – 120 litrów lub pojemniki o pojemności 120 litrów; - worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 60 – 120 litrów, brązowe lub pojemnik o pojemności 120 litrów; - na odpady niesegregowane (zmieszane) minimum 1 pojemnik 120 litrowy na 1 gospodarstwo domowe lub worki o pojemności 60 – 120 litrów; 3.4.1.2 w zabudowie wielorodzinnej - worki do selektywnej zbiórki odpadów: o pojemności 60 – 120 litrów, lub do pojemników o pojemności minimum 240 litrów; - worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 60 – 120 litrów, brązowe, lub pojemniki o pojemności 120 litrów; - na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – minimum 1 pojemnik 1100 litrów, jeżeli korzysta z niego do 50 osób; wielokrotność kontenera 1100 litrów jeżeli korzysta więcej niż 50 osób. 3.5 Dane charakteryzujące zamówienie: 3.5.1 Powierzchnia gminy: 21 000 ha; 3.5.2 Liczba sołectw: 57; 3.5.3 Liczba mieszkańców (zameldowanych): - miasto – 3.132, - tereny wiejskie – 8.237; 3.5.4 Szacunkowa liczba mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej – 1526; 3.5.5 Szacunkowa ilość zebranych odpadów w ciągu roku – 950 ton. W trakcie trwania zamówienia, liczba mieszkańców oraz ilość odpadów może ulec zmianie +/- 5 % 3.6 Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: 3.6.1 Na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów dla terenów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. 3.6.2 Wykonawca ma obowiązek wyposażyć nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku) w pojemnik na odpady komunalne przed pierwszym dniem obowiązywania umowy, zawartej z Zamawiającym, na odbiór odpadów. 3.6.3 W trakcie wykonywania umowy wyposażenie, na zgłoszenie Zamawiającego, miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki następuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych; 3.6.4 Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza harmonogramy odbioru, które będą publikowane na stronie internetowej www.bialarawska.pl oraz w formie wydruków. Wykonawca obowiązany jest w ramach umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym do dystrybucji również innych dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami, o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru (kolportowanie ulotek informacyjnych kierowanych do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych); 3.6.5 Wykonawca jest zobowiązany do naprawy dostarczonych pojemników, systematycznych konserwacji, oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników; 3.6.6 Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania z wykonywanych usług zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 3.6.7. Wykonawca będzie przekazywał półroczne informacje o ilości i rodzaju odebranych odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy; 3.6.8 Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 3.6.9 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska, - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r poz. 122), - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19); 3.6.10 Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Biała Rawska Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawiać Zamawiającemu jeden raz na kwartał dowody potwierdzające wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów; 3.6.11 Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017 r. poz. 2412); 3.6.12 Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. 3.7 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Główny przedmiot: 90500000 – 2 Usługi związane z odpadami 90511000 – 2 Usługi wywozu odpadów 90512000 – 9 Usługi transportu odpadów 90513100 – 7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90533000 – 2 Usługi gospodarki odpadami 34928480 – 6 Pojemniki na odpady 3.8 Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 3.8.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców; 3.8.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3.8.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 3.9 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ, tzn. osoby wykonujące czynności związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała Rawska i ich transportem, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 4 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90533000-2

34928480-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500.000,00 zł; 2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert, na kwotę min. 60 000,00 zł. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony, jako ostatni dzień terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. 2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień oznaczony, jako ostatni dzień terminu składania ofert. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych o wartości min. 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usług były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie; 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z załadunkiem czołowym, b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z załadunkiem czołowym, c) jeden pojazd do dobierania odpadów bez funkcji kompaktującej; wszystkie pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu; d) dysponowania wyposażoną bazą magazynowo – transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, usytuowaną w gminie Biała Rawska, z terenu której odbiera odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy oraz na terenie, do którego posiada tytuł prawny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 2. Koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 5. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Zamawiający pobiera wadium. 9.2 Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy) wykonawca może wnieść w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 9.3 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. 9.4 Ustanowienie wadium w formie niepieniężnej należy udokumentować załączając właściwy dokument do złożonej oferty (tylko oryginalne dokumenty). 9.4.1 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.4.1.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.4.1.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9.4.2 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 9.4.2.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone wart. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 9.4.2.2 poręczenie będzie zawierało określoną datą i termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9.5 Oferta niezabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy) spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty. 9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 przed upływem terminu składania ofert (niedopuszczalne jest wniesienie wadium w kasie Zamawiającego). 9.7 Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (uznanie rachunku) na rachunek Zamawiającego, nie datę obciążenia rachunku wykonawcy (wpłaty).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Ekologia. Posiadanie samochodów spełniających normy emisji spalin

20,00

Akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 

 

 

 

Sekretarz Komisji Przetargowej          Zastępca Burmistrza Białej Rawskiej

Ewelina Chojecka                             Zbigniew Szcześniak

Przeczytano: 420 razy.| Wydrukuj|Do góry