Przetargi

24 sierpnia 2018 14:58 | Przetargi | Źródło: BIP - Biała Rawska

Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”

Ogłoszenie nr 500213330-N-2018 z dnia 05-09-2018 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608667-N-2018
Data: 24/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:

1. Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pt: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska”, obejmujących usługę wykonania digitalizacji danych, dostarczenia narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi oraz ich udostępnianie, również w postaci innowacyjnych e-usług wraz ze szkoleniem związanym z kompleksową realizacją Projektu w ramach „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”. W niniejszym dokumencie zawarto minimalne wymagania dla poszczególnych elementów usługi, w tym przede wszystkim:

a) Usługę wykonania pełnej analizy istniejących Zbiorów Danych Przestrzennych gromadzonych przez Zamawiającego,

b) Usługę wykonania pełnej analizy istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

c) Usługę pełnej digitalizacji (kalibracja i wektoryzacja) istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

d) Usługę opracowania katalogu Metadanych,

e) Usługę wdrożenia Oprogramowania GIS w tym: Oprogramowania Desktop GIS, Dziedzinowych Aplikacji Oprogramowania Desktop GIS wspomagającego zarządzanie zasobami Danych przestrzennych,

f) Usługę zasilenia dostarczonych systemów danymi przetworzonymi w ramach niniejszego zamówienia,

g) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu mapowego świadczącego usługę katalogową, dostęp do map, danych, usług geoprzestrzennych, h) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu e-usługi Wykonawca musi dostarczyć w ramach niniejszego wdrożenia portal świadczący udostępnianie i obsługę usług elektronicznych,

i) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu partycypacja,

j) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych,

k) Usługę uruchomienia integracji z istniejącym systemem obiegu dokumentów EZD oraz z platformą e-PUAP,

l) Świadczenia usług Gwarancyjnych,

m) Świadczenie usługi „Asysty technicznej dla urzędnika”

n) Opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej i użytkownika.

Wykonawca uruchomi w ramach zamówienia e-usługi polegające na załatwieniu sprawy dotyczącej:

a) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

b) Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

c) Wniosek o wydanie informacji o zagospodarowaniu działki – poziom dojrzałości 3.

d) Wniosek o wydanie informacji o nr działki i powierzchni– poziom dojrzałości 3.

e) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku – poziom dojrzałości 3.

f) E-usługa zgłaszania wniosków do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

g) E-usługa zgłaszania uwagi do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

h) E-usługa pobieranie WMS I WFS – poziom dojrzałości 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:

1. Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pt: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska”, obejmujących usługę wykonania digitalizacji danych, dostarczenia narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi oraz ich udostępnianie, również w postaci innowacyjnych e-usług wraz ze szkoleniem związanym z kompleksową realizacją Projektu w ramach „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”. W niniejszym dokumencie zawarto minimalne wymagania dla poszczególnych elementów usługi, w tym przede wszystkim:

a) Usługę wykonania pełnej analizy istniejących Zbiorów Danych Przestrzennych gromadzonych przez Zamawiającego,

b) Usługę wykonania pełnej analizy istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

c) Usługę pełnej digitalizacji (kalibracja i wektoryzacja) istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

d) Usługę opracowania katalogu Metadanych,

e) Usługę wdrożenia Oprogramowania GIS w tym: Oprogramowania Desktop GIS, Dziedzinowych Aplikacji Oprogramowania Desktop GIS wspomagającego zarządzanie zasobami Danych przestrzennych,

f) Usługę zasilenia dostarczonych systemów danymi przetworzonymi w ramach niniejszego zamówienia,

g) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu mapowego świadczącego usługę katalogową, dostęp do map, danych, usług geoprzestrzennych,

h) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu e-usługi Wykonawca musi dostarczyć w ramach niniejszego wdrożenia portal świadczący udostępnianie i obsługę usług elektronicznych,

i) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu partycypacja,

j) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych,

k) Usługę uruchomienia integracji z istniejącym systemem obiegu dokumentów EZD oraz z platformą e-PUAP,

l) Świadczenia usług Gwarancyjnych,

m) Świadczenie usługi „Asysty technicznej dla urzędnika”

n) Opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej i użytkownika.

Wykonawca uruchomi w ramach zamówienia e-usługi polegające na załatwieniu sprawy dotyczącej:

a) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

b) Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

c) Wniosek o wydanie informacji o zagospodarowaniu działki – poziom dojrzałości 3.

d) Wniosek o wydanie informacji o nr działki i powierzchni– poziom dojrzałości 3.

e) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku – poziom dojrzałości 3.

f) E-usługa zgłaszania wniosków do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

g) E-usługa zgłaszania uwagi do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

h) E-usługa pobieranie WMS I WFS – poziom dojrzałości 3.

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w rozdziale III pkt 1 SIWZ (z wyjątkiem programistów, integratorów systemów), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 

 

Ogłoszenie nr 500203427-N-2018 z dnia 24-08-2018 r.

Biała Rawska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 608667-N-2018
Data: 24/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Biała Rawska, Krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57, 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (url): www.bialarawska.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Dostawy
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Usługi

 

 

 

Ogłoszenie nr 608667-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

Gmina Biała Rawska: Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, krajowy numer identyfikacyjny 52787100000, ul. ul. Jana Pawła II  57 , 96230   Biała Rawska, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 159 377, e-mail umig@bialarawska.pl, faks 46 81 59 444.
Adres strony internetowej (URL): www.bialarawska.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bialarawska.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, Sekretariat pok. 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”
Numer referencyjny: RG.II.271.37.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Realizacja polega na pełnieniu roli Wykonawcy prac związanych z inwestycją pt: „Dostawa Platformy Danych Przestrzennych dla Gminy Biała Rawska”, obejmujących usługę wykonania digitalizacji danych, dostarczenia narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi oraz ich udostępnianie, również w postaci innowacyjnych e-usług wraz ze szkoleniem związanym z kompleksową realizacją Projektu w ramach „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”. W niniejszym dokumencie zawarto minimalne wymagania dla poszczególnych elementów usługi, w tym przede wszystkim:

a) Usługę wykonania pełnej analizy istniejących Zbiorów Danych Przestrzennych gromadzonych przez Zamawiającego,

b) Usługę wykonania pełnej analizy istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

c) Usługę pełnej digitalizacji (kalibracja i wektoryzacja) istniejących danych źródłowych gromadzonych przez Zamawiającego,

d) Usługę opracowania katalogu Metadanych,

e) Usługę wdrożenia Oprogramowania GIS w tym: Oprogramowania Desktop GIS, Dziedzinowych Aplikacji Oprogramowania Desktop GIS wspomagającego zarządzanie zasobami Danych przestrzennych,

f) Usługę zasilenia dostarczonych systemów danymi przetworzonymi w ramach niniejszego zamówienia,

g) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu mapowego świadczącego usługę katalogową, dostęp do map, danych, usług geoprzestrzennych,

h) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu e-usługi Wykonawca musi dostarczyć w ramach niniejszego wdrożenia portal świadczący udostępnianie i obsługę usług elektronicznych,

i) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Portalu partycypacja,

j) Usługę zaprojektowania oraz wdrożenia Aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych, umożliwiającej dostęp do map oraz danych i usług geoprzestrzennych,

k) Usługę uruchomienia integracji z istniejącym systemem obiegu dokumentów EZD oraz z platformą e-PUAP,

l) Świadczenia usług Gwarancyjnych,

m) Świadczenie usługi „Asysty technicznej dla urzędnika”

n) Opracowanie Dokumentacji w tym dokumentacji szkoleniowej i użytkownika.

Wykonawca uruchomi w ramach zamówienia e-usługi polegające na załatwieniu sprawy dotyczącej:

a) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

b) Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poziom dojrzałości 4.

c) Wniosek o wydanie informacji o zagospodarowaniu działki – poziom dojrzałości 3.

d) Wniosek o wydanie informacji o nr działki i powierzchni– poziom dojrzałości 3.

e) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku – poziom dojrzałości 3.

f) E-usługa zgłaszania wniosków do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

g) E-usługa zgłaszania uwagi do projektu MPZP/STUDIUM (portal partycypacja) – poziom dojrzałości 3.

 h) E-usługa pobieranie WMS I WFS – poziom dojrzałości 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 38221000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

72268000-1

72263000-6

72211000-7

80533100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-20
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

1) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie – 3 realizacji polegającej na uruchomieniu Systemu Informacji Przestrzennej wraz z uruchomieniem portalu GIS dla mieszkańca, e-usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 4. poziomie dojrzałości – logowanie profilem zaufanym ePUAP oraz realizacja e-płatności) zintegrowanych z obiegiem dokumentów, przy czym wartość tej dostawy nie może być mniejsza niż 150 000,00 PLN brutto, zakończonej oddaniem realizacji bez uwag i zarzutów klienta. (Do oferty należy dołączyć link do wdrożonych e-usług oraz portalu GIS potwierdzających wdrożenie).

2) Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie – 3 realizacji polegających na przetwarzaniu dokumentacji planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) wraz z dostarczeniem oprogramowania dziedzinowego do zarządzania informacją przestrzenną z tego zakresu, umożliwiającą obsługę dokumentacji planistycznej obowiązującej, przy czym wartość każdej z tych dostaw nie może być mniejsza niż 150 000,00 PLN brutto, zakończonej oddaniem realizacji bez uwag i zarzutów klienta.

3) Wykonawca wykaże zgodnie z art. 22 d ust. 1. Ustawy Pzp, że dysponuje odpowiednimi osobami skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – co najmniej 1 osobą - posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie przy realizacji projektów informatycznych, zakończonych do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, polegających na budowie systemów informacji przestrzennej dla jednostek gminnych oraz posiadająca doświadczenie z zakresu zarządzania projektami oraz posiadającą certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny.

4) Wykonawca wykaże zgodnie z art. 22 d ust. 1. Ustawy Pzp, że dysponuje odpowiednimi osobami skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – co najmniej 1 osobą – posiadająca doświadczenie jako specjalista w zakresie programowania GIS przy realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 4. poziomie dojrzałości) oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną w gminie, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert) i zakończonych przy jego udziale, przy czym wartość każdej usługi, w których uczestniczyła musi wynosić co najmniej 150 000 PLN brutto oraz posiadająca wykształcenie wyższe geodezyjne (II stopnia).

5) Wykonawca wykaże zgodnie z art. 22 d ust. 1. Ustawy Pzp, że dysponuje odpowiednimi osobami skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – co najmniej 1 osobą – posiadającymi doświadczenie jako wdrożeniowiec systemów GIS przy realizacji co najmniej 3 projektów informatycznych polegających na uruchomieniu e-usług (m.in. wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 4. poziomie dojrzałości) oraz wdrożeniu modułu do zarządzania informacją przestrzenną w gminie, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert) i zakończonych przy jego udziale, przy czym wartość usługi, w których uczestniczyła musi wynosić co najmniej 150 000 PLN brutto oraz posiadająca wykształcenie wyższe związane z systemami GIS (II stopnia).

6) Wykonawca wykaże zgodnie z art. 22 d ust. 1. Ustawy Pzp, że dysponuje odpowiednimi osobami skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – co najmniej 2 osoby – posiadającą doświadczenie jako specjalista w zakresie planowania przestrzennego przy realizacji co najmniej 3 realizacji projektów związanych z przetwarzaniem dokumentacji planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem składania ofert) i zakończonych przy jej udziale oraz posiadającą znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej (II stopnia).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych realizacji projektów informatycznych (GIS) (Załącznik nr 7 do SIWZ) potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust.4 pkt 3 wraz z podaniem rodzaju dostaw, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostawy te zostały wykonane. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających, że wymieniona w wykazie dostawa o wartości minimum 150 000 PLN brutto, została wykonana należycie i prawidłowo ukończona. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. 2) wykazu osób (Załącznik nr 8 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) w pieniądzu,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: 51 9291 0001 0000 0723 2000 0110 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.

4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji, poręczenia). Dokument wadialny winien być dołączony (np. spięty/zszyty) do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał dołączony do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot Wykonawcy bez dekompletowania (rozpinania/rozszywania) oferty.

6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

9. Zamawiający dokonuje zwrotu i zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

10. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy zawarte w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Asysta techniczna dla urzędnika

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

 

Sekretarz Komisji Przetargowej

Ewelina Chojecka

Przeczytano: 904 razy.| Wydrukuj|Do góry