Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

13 stycznia 2020 13:38 | Przetargi | Źródło: BIP - Biała Rawska

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Przebudowa dróg gminnych

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

I kwartał

2.

Dostawa kruszywa łamanego wraz z rozładunkiem

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

280 000,00 zł

I – II kwartał

3.

Budowa świetlicy w Niemirowicach

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

100 000,00 zł

I – II kwartał

4.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

2 200 000,00 zł

II kwartał

5.

Dostawa energii elektrycznej

 

Dostawa

Przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

II kwartał