Komunikaty

20 listopada 2020 11:24 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 27 listopada 2020 r., godz. 13.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378/  zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 27 listopada 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/20 z dnia 30.10.2020 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 216/1 i 219/1 obręb wsi Franopol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Biała Rawska.
 9. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 114 razy.| Wydrukuj|Do góry