Komunikaty

23 października 2020 13:21 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 października 2020 r., godz. 12.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/  zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 października 2020 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/20 z dnia 30.09.2020 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu „Najczystsza Wieś”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.

                                                                                                                                                                         

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 243 razy.| Wydrukuj|Do góry