Komunikaty

23 października 2020 13:19 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 28 października 2020 r., godz. 8.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                           

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 28 października 2020 roku o godzinie 800  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
 11. Przyjęcie protokołu nr 27/20 z dnia 29 września 2020 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

 

    Przewodniczący Komisji

          /-/ Marek Dziubiński

Przeczytano: 158 razy.| Wydrukuj|Do góry