Komunikaty

23 października 2020 13:17 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 27 października 2020 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 27 października 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
 11. Wyrażenie opinii do projektu zarządzenia Burmistrza Białej Rawskiej w sprawie zasad zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Biała Rawska oraz ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego tych dróg.
 12. Przyjęcie protokołu nr 34/20 z dnia 25 września 2020 r. oraz protokołu nr 35/20 z dnia 13 października 2020 r.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                

 

  Przewodniczący Komisji       

/-/ Andrzej Wł odarski

Przeczytano: 138 razy.| Wydrukuj|Do góry