Komunikaty

20 sierpnia 2020 14:03 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 25 sierpnia 2020 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.


Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Biała Rawska stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice na rok szkolny 2020/2021.
 9. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 10. Przyjęcie protokołu nr 30/20 z dnia 26 maja 2020 r., protokołu nr 31/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. oraz protokołu nr 32/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                

 

   Przewodniczący Komisji

         /-/ Andrzej Włodarski

Przeczytano: 239 razy.| Wydrukuj|Do góry