Komunikaty

22 czerwca 2020 13:52 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 23 czerwca 2020 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Białej Rawskiej.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2019.
  1. omówienie w/w sprawozdań,
  2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2019 rok,
  4. dyskusja,
  5. wyrażenie opinii.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,
  2. zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 111 obręb wsi Orla Góra.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 335 obręb wsi Orla Góra.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 102 obręb wsi Orla Góra.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy położonych w obrębie wsi Lesiew.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym komórki dotychczasowemu najemcy.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu dzierżawcy
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

 


                                                                                                                        

 

   Przewodniczący Komisji

   /-/ Andrzej Włodarski

Przeczytano: 181 razy.| Wydrukuj|Do góry