Komunikaty

22 czerwca 2020 13:40 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 29 czerwca 2020 r., godz. 13.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/  zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 29 czerwca 2020 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 W związku z zaistniałą sytuacją udział w sesji osób niebędących Radnymi i urzędnikami Urzędu Miasta i Gminy nie będzie możliwy. Obrady będą transmitowane w Internecie – dostęp przez stronę internetową Urzędu w zakładce „Transmisja z Sesji Rady Miejskiej w Białej Rawskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/20 z dnia 29.05.2020 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Biała Rawska:
  a) debata nad raportem,
  b) podjecie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Białej Rawskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2019.
  a) omówienie w/w sprawozdań,
  b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2019 rok,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,
  b) zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 111 obręb wsi Orla Góra.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 335 obręb wsi Orla Góra.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 102 obręb wsi Orla Góra.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy położonych w obrębie wsi Lesiew.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym komórki dotychczasowemu najemcy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu dzierżawcy.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie XXV sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 259 razy.| Wydrukuj|Do góry