Komunikaty

21 stycznia 2020 14:32 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28 stycznia 2020 r., godz. 14.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571/  zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 stycznia 2020 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/19 z dnia 30.12.2019 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XIX/127/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków                   i Petycji na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Rosławowice.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie petycji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 291 poz. 2528 ze zmianami) w zakresie fragmentu obszaru położonego we wsi Gołyń.
 20. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 roku.
 21. Interpelacje radnych.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 443 razy.| Wydrukuj|Do góry