Komunikaty

13 grudnia 2019 14:39 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 grudnia 2019 r., godz. 13.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/  zwołuję XIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 grudnia 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/19 z dnia 26.11.2019 roku.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/19 z dnia 09.12.2019 roku.
 5. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta
  i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok:
  a) omówienie projektu budżetu;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej;
  d) dyskusja;
  e) podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na terenie gminy Biała Rawska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Biała Rawska stosowanej do wyliczenia zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice na rok szkolny 2019/2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie XIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 362 razy.| Wydrukuj|Do góry