Komunikaty

19 listopada 2019 10:33 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 26 listopada 2019 r., godz. 13.00

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815/  zwołuję XVII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 26 listopada 2019 roku o godzinie 1300 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVI/19 z dnia 25.10.2019 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmentach położonych w rejonie ul. Jana Pawła II i Targowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmencie położonym w rejonie ul. Przemysłowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Marchaty, Rosławowice, Rzeczków, Studzianek i Żurawia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
 13. Raport Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania Programu Ochrony Środowiska.
 14. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2018/2019, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 304 razy.| Wydrukuj|Do góry