Komunikaty

17 października 2019 13:23 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 25 października 2019 r., godz. 12.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696/  zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 25 października 2019 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV/19 z dnia 30.09.2019 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Najczystsza Wieś, Najczystsza Posesja”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXIX/351/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty obszarów: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojnata i Żurawia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2018 r. poz. 3).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Biała Rawska, obszary położone w rejonie ul Jana Pawła II, Ogrodowej i 15-go Grudnia oraz ul. Polnej i Narutowicza, na fragmencie położonym przy ul. Ogrodowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 70).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na kadencję 2020-2023.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie XVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 604 razy.| Wydrukuj|Do góry