Komunikaty

23 września 2019 13:27 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 25 września 2019 roku o godzinie 8:00

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  wprowadzania zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała Rawska dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie  uchwalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich będących  własnością Gminy Biała Rawska.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich będących własnością Gminy Biała Rawska.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy położonej w obrębie wsi Byki oznaczonej numeru ewidencyjnym działki 64 o pow. 0,1400 ha.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
 11. Wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm./ zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia od pracy na w/w dzień.

Przewodniczący Komisji

       Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 405 razy.| Wydrukuj|Do góry