Komunikaty

23 sierpnia 2019 12:59 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 26 sierpnia 2019 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta  i Gminy Biała Rawska na 2019 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny dla OSP Babsk niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 885 o pow. 0,0552 ha położonej w obrębie wsi Babsk.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 369 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie wsi Żurawia.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 375 o pow. 0,15 ha, położonej w obrębie wsi Żurawia.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Gołyń i Studzianek, Żurawia.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu dzierżawcy.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich będących własnością Gminy Biała Rawska.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Biała Rawska.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

       /-/Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 241 razy.| Wydrukuj|Do góry