Komunikaty

23 lipca 2019 14:06 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku

              Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. 1587), zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku.

 

§2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 

§4.

 Informację o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły   

 Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku  zamieszcza się na:

1)      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.bialarawska.pl

2)      tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej,

3)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała Rawska.

 

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytano: 768 razy.| Wydrukuj|Do góry