Komunikaty

04 stycznia 2019 12:21 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 28grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 114/2018

Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 28grudnia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt2ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz.450 ze zm.)oraz Uchwały Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 14grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Biała Rawskaz organizacjami pozarządowymi, Burmistrz Białej Rawskiej zarządza, co następuje:

§1.

1.Ogłaszam otwarty konkursna realizację w 2019 r.zadań publicznych:

-w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportupn.”Prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych” ,

-  oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych pn. „Wspieranie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych”.

 

2.Ustala się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych                 w  2019 roku -  stanowiące  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

  • §2.

Ogłoszenie o konkursie,o którym mowa w § 1 podlega  zamieszczeniu:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska,

- na stronie internetowej Gminy Biała Rawska.

 

  • §3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

 

  • §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przeczytano: 187 razy.| Wydrukuj|Do góry