Komunikaty

07 grudnia 2018 12:33 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.12.2018 r., godz. 10.00

 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/  zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 grudnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr I/18 z dnia 21.11.2018 roku oraz protokołu Nr II/18 z dnia 27.11.2018 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmencie obszaru wsi, Julianów Lesiewski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2015 r. poz. 710) na fragmencie obszaru wsi Marchaty fragment działki ewidencyjnej Nr 362/1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2015 r. poz. 710) na fragmencie obszaru wsi Marchaty fragment działki ewidencyjnej Nr 315 i 316/1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
 12. Informacja dla rolników „Bezpieczeństwo na wsi”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw w gminie Biała Rawska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej komórką nieruchomości dotychczasowemu dzierżący.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia programu współpracy Gminy Biała Rawskaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na  pomoc udzieloną w formie  posiłku oraz  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy  w formie  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Biała Rawska w zakresie zapewnienia pomocy w formie  posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 22. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2017/2018 w tym, o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego.
 23. Interpelacje radnych.
 24. Zapytania i wolne wnioski.
 25. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 398 razy.| Wydrukuj|Do góry