Komunikaty

07 grudnia 2018 12:27 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 11 grudnia 2018 r., godz. 8.30

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia,że w dniu 11 grudnia 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmencie obszaru wsi, Julianów Lesiewski.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2015 r. poz. 710) na fragmencie obszaru wsi Marchaty fragment działki ewidencyjnej Nr 362/1).
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Babsk, Lesiew i Zofianów, Marchaty, Ossa, Rzeczków, Wola Chojnata, Wólka Lesiewska, Nowy Chodnów, Żurawia i Dańków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2015 r. poz. 710) na fragmencie obszaru wsi Marchaty  fragment działki ewidencyjnej Nr 315 i 316/1).
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta  i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw  w gminie Biała Rawska.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym zabudowanej komórką nieruchomości dotychczasowemu dzierżący.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy.
 14. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przejęcia programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 15. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na  pomoc udzieloną w formie  posiłku oraz  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 17. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy  w formie  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 18. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Biała Rawska w zakresie zapewnienia pomocy w formie  posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019-2023.
 19. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2017/2018 w tym, o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego.
 20. Przyjęcie protokołu nr 1/18 z dnia 27 listopada 2018 r.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie posiedzenia.

      

 

 

Przewodniczący Komisji

       /-/Dariusz Rudnicki

 

Przeczytano: 190 razy.| Wydrukuj|Do góry