Komunikaty

24 września 2018 09:01 | Komunikaty

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 programem objęci będą:

Uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim,  umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona wyżej,

 -  posiadający orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

 - uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

Wysokość dofinansowania:

dla ucznia:

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy III szkoły podstawowej, w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej

do kwoty 175 zł

dla ucznia:

 a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

w stopniu umiarkowanym lub znacznym

– uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole

I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

 

 

      do kwoty 225 zł

dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a–f

– uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego;

   do kwoty 445 zł

Przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 w ustalonym terminie do dnia 26 września 2018r.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół, u Dyrektora szkoły lub ze strony internetowej www.bialarawska.pl

Program przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 60, 949 i 2203). Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2018 „Wyprawka szkolna".

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Przeczytano: 308 razy.| Wydrukuj|Do góry