Komunikaty

07 września 2018 14:47 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 14.09.2018 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i poz. 1349, poz. 1432/  zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 14 września 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/18 z dnia 27.07.2018 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka „Bialskie Smyki” w Białej Rawskiej  oraz nadania mu statutu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku „Bialskie Smyki” w Białej Rawskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/416/18 Rady Miejskiej  w Białej Rawskiej w sprawie  wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta  i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Gołyń.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Niemirowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,0173 ha.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 603/0 o pow. 0,0495 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Biała Rawska na lata 2018-2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Rawska.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie XLIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 516 razy.| Wydrukuj|Do góry