Komunikaty

07 września 2018 14:35 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 10 września 2018 r., godz 9.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 10 września 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka „Bialskie Smyki” w Białej Rawskiej  oraz nadania mu statutu.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku „Bialskie Smyki” w Białej Rawskiej.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/416/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie  wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta  i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta  i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmencie obszaru wsi Gołyń.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie wsi Niemirowice oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 118/3 o pow. 0,0173 ha.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy położonej w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 603/0 o pow. 0,0495 ha.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Biała Rawska na lata 2018-2019.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała Rawska.
 14. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.


 

  Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 255 razy.| Wydrukuj|Do góry