Komunikaty

26 czerwca 2018 14:00 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Plener Artystyczny ,, Węglem i piórkiem malowane”

  Ogłoszenie

 

            Burmistrz Białej Rawskiej  zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) podaje do publicznej wiadomości, że przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA z siedzibą w Stara Rossocha 1 został złożony wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Plener Artystyczny ,, Węglem i piórkiem malowane”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi  priorytetowe zadanie publiczne dot. wspierania działań  i inicjatyw lokalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Biała Rawska.

            Burmistrz Białej Rawskiej w terminie do dnia 3 lipca 2018 roku będzie przyjmował pisemne uwagi dotyczące złożonej oferty. Korespondencje w tej sprawie należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II Nr 57   z dopiskiem: „uwagi dotyczące oferty z zakresu kultury, edukacji, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” lub  e- mailem  umig@bialarawska.pl

 

 

                                                                                                          Z-ca Burmistrza                                                                                                                                                         (-) Zbigniew Szcześniak

 

Biała Rawska, dnia 26 czerwca 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 193 razy.| Wydrukuj|Do góry

Załączniki:

oferta.pdf [4.29 MB]