Komunikaty

21 czerwca 2018 12:01 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 28.06.2018 r., godz. 12.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000/  zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 28 czerwca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/18 z dnia 12.06.2018 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.                                                                                                                                a.omówienie w/w sprawozdań,                                                                                                                  b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,                                       c.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2017 rok,                                                                                                             d.dyskusja,                                                                                                                                              e.podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej  Rawskiej.                                        a.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej, b.zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Biała Rawska w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 za 2017 rok.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 214 razy.| Wydrukuj|Do góry