Komunikaty

21 czerwca 2018 11:32 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 27 czerwca 2018 r., godz. 8.30

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 roku o godzinie 830 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.
  1. omówienie w/w sprawozdań,
  2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2017 rok,
  4. dyskusja,
  5. wyrażenie opinii.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,
  2. zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biała Rawska                   w 2018 r.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2017 rok.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 za 2017 rok.
 10. Przyjęcie protokołu nr 37/18 z dnia 14 marca 2018 r. oraz protokołu nr 38/18 z dnia                                        25 kwietnia 2018 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

      /-/ Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 148 razy.| Wydrukuj|Do góry