Komunikaty

21 czerwca 2018 11:22 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 26 czerwca 2018 r., godz. 9:00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.                                                                                                 a.omówienie w/w sprawozdań,                                                                                                                 b.przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,                                         c.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2017 rok,                                                                                                               d.dyskusja,                                                                                                                                            e.wyrażenie opinii.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej a.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,  b.zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biała Rawska w 2018 r.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2017 rok.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 za 2017 rok.
 10. Przyjęcie protokołu nr 59/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., protokołu nr 60/18 z dnia 28 maja 2018 r. oraz protokołu nr 61/18 z dnia 29 maja 2018 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 


  Przewodniczący Komisji

                                                                                                     /-/Andrzej Włodarski

Przeczytano: 163 razy.| Wydrukuj|Do góry