Komunikaty

21 czerwca 2018 11:19 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 25 czerwca 2018 r., godz 8.00

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017.                                                                                                 a. omówienie w/w sprawozdań,                                                                                                                          b. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Biała Rawska,                                         c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Burmistrza Białej Rawskiej z wykonania budżetu za 2017 rok,                                                                                                                       d. dyskusja,                                                                                                                                                e. wyrażenie opinii.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej a.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej Rawskiej,  b.zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej Rawskiej.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Biała Rawska w 2018 r.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za 2017 rok.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 za 2017 rok.
 10. Przyjęcie protokołu nr 46/18 z dnia 13 marca 2018 r. oraz protokołu nr 47/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

 

 

Przeczytano: 161 razy.| Wydrukuj|Do góry