Komunikaty

05 czerwca 2018 15:39 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 12.06.2018 r., godz. 12.00

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000/ zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 12 czerwca 2018 roku o godzinie 1200 w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/18 z dnia 22 maja 2018 r.
 4. Informacja firmy IRIS Telecomunication Poland Sp. z o.o. na temat zaprojektowania sieci światłowodowej do gospodarstw domowych na terenie Gminy Biała Rawska.
 5. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Rawskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi Franopol i Rzeczków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmentach położonych w rejonie ul. Jana Pawła II i Targowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmencie położonym w rejonie ul. Przemysłowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej  w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 -2022.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  nr XI/110/15 z dnia 24 września 2015 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 17. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
 18. Interpelacje radnych.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie XLVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński

Przeczytano: 209 razy.| Wydrukuj|Do góry