Komunikaty

05 czerwca 2018 15:31 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Edukacji - dnia 7 czerwca 2018 r., godz 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Rawskiego.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi Franopol i Rzeczków.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmentach położonych w rejonie ul. Jana Pawła II i Targowej.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, na fragmencie położonym w rejonie ul. Przemysłowej.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, na fragmentach obszarów wsi: Antoninów, Porady Górne, Wólka Lesiewska i Żurawia.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/398/18 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała Rawska na lata 2018 -2022.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę  nr XI/110/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 14. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokali mieszkalnych.
 15. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
 16. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Biała Rawska.
 17. Omówienie uchwał, które mają być poddane konsultacji z jednostkami pomocniczymi gminy.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

  Przewodniczący Komisji

      /-/ Tomasz Mirkowski

Przeczytano: 117 razy.| Wydrukuj|Do góry