Komunikaty

27 grudnia 2017 14:22 | Komunikaty

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych

 

Zarządzenie Nr 131/2017

Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 22grudnia 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt2ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), art.5 ust.2 pkt 1,ust.4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.1817 ze zm.)oraz Uchwały NrXXXIX/355/2017Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Biała Rawskaz organizacjami pozarządowymi, Burmistrz Białej Rawskiej zarządza, co następuje:

 

§1.

1.Postanawiasię przeprowadzić otwarty konkursna realizację w 2018 r.zadań publicznych:  -w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportupn.”Prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych” ,

-  oraz działalności na rzecz poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych pn. „Wspieranie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych”.

 

2.Ustala się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w  2018 roku -  stanowiące  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Ogłoszenie o konkursie,o którym mowa w § 1 podlega  zamieszczeniu:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska,

- na stronie internetowej Gminy Biała Rawska.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przeczytano: 338 razy.| Wydrukuj|Do góry