Komunikaty

17 listopada 2017 10:35 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Budżetu - dnia 23 listopada 2017 r., godz. 9.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu  23 listopada 2017 r. roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 6. Wstępne omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na 2018 rok.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy.        
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojna i Żurawia.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Ossa.
 10. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Lesiew.                      
 11. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
 12. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
 13. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
 14. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w tym, o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego.
 15. Przyjęcie protokołu nr 31/17 z dnia 14 września 2017 r. oraz protokołu nr 32/17 z dnia 12 października 2017 r.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

     /-/  Dariusz Rudnicki

Przeczytano: 419 razy.| Wydrukuj|Do góry