Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

23 września 2020 14:21 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 30 września 2020 r., godz. 14.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/  zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej na dzień 30 września 2020 roku o godzinie 1400 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/20 z dnia 28.08.2020 roku.
 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmentach wsi Żurawia i Stara Wieś.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem fragmentu budowli – górnej części zbiornika wieżowego ciśnieniowego w trybie bezprzetargowym.
 12. Interpelacje radnych.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński