Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

23 września 2020 14:18 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Komisja Rolnictwa - dnia 25 września 2020 r., godz. 12.00

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 25 września 2020 roku o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej odbędzie się posiedzenie w/w Komisji.Proponowany porządek posiedzenia

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2020 rok.
 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu.
 7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska na fragmentach wsi Żurawia i Stara Wieś.
 8. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy.
 9. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem fragmentu budowli – górnej części zbiornika wieżowego ciśnieniowego w trybie bezprzetargowym.
 10. Wyrażenie opinii w sprawie przydziału lokalu komunalnego.
 11. Przyjęcie protokołu nr 33/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.


                                                                                                                               

 

   Przewodniczący Komisji

       /-/ Andrzej Włodarski