Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

12 stycznia 2018 09:35 | Komunikaty

Burmistrz Białej Rawskiej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

Ww. uchwały są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej http://bip.bialarawska.pl (zakładka: Prawo lokalne, Podatki i opłaty)

Stawka podatku rolnego na 2018 r. za 1 ha przeliczeniowy wynosi 131,225 zł, natomiast z 1 ha fizycznego wynosi 262,45 zł (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1dt).

Stawka do podatku leśnego na 2018 r. za 1 ha wynosi 43,3532 zł  na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1m3.  

Termin składania deklaracji:

Ponadto należy złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

Termin składania informacji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek leśny w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – numer

BS Biała Rawska nr 85 9291 0001 0000 0723 2000 0080

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska - w terminie:

Wzory formularzy deklaracji i informacji są dostępne na stronie internetowej (zakładka: wzory pism urzędowych) oraz można je pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej – Wydział Finansów  i Budżetu pokój nr 1.

Ww deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać na adres:  Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska z dopiskiem Wydział Finansów  i Budżetu lub złożyć pod wskazanym adresem.

Załączniki:

uchwala_nr_xxvii_221_16_rady_miejskiej_w_bialej_rawskiej_z_dnia_29_listopada_2016_roku.pdf [671.9 KB]

uchwala_nr_xxvii_222_16_rady_miejskiej_w_bialej_rawskiej_z_dnia_29_listopada_2016_roku.pdf [437.3 KB]