Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

17 listopada 2017 10:40 | Komunikaty | Źródło: BIP - Biała Rawska

Sesja Rady Miejskiej w Białej Rawskiej - dnia 24.11.2017 r., godz. 12.00

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Białej Rawskiej  na dzień 24 listopada 2017 roku o godzinie 1200 w sali OSP w Białej Rawskiej  ul. Plac Wolności 44.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 2. Seans dramatu historycznego pn. „DZIK” – Siedziba Fundacji Generator Kultury w Białej Rawskiej (kino).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/17 z dnia 13 października 2017 r.
 5. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Biała Rawska na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Biała Rawska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/338/17 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej nr działki 46/4 obręb wsi Pachy.                      
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów wsi: Marchaty, Koprzywna, Wola Chojna i Żurawia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Ossa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Lesiew.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała Rawska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Biała Rawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na    2018 rok.     
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
 16. Informacja Burmistrza Białej Rawskiej o stanie realizacji zadań oświatowych w  roku szkolnym 2016/2017 w tym, o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Sylwester Brzeziński