Aktualności

15 czerwca 2020 15:04 | Aktualności

Zarządzenie Nr 39 /2020 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie, dla których Gmina Biała Rawska jest organem prowadzącym

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  39 /2020

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 15 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie, dla których Gmina Biała Rawska jest organem prowadzącym

 

                 Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) art. 29 ust.1 pkt 2 oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.910.) oraz § 1 ust.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2017 r. 1587, z 2019 r. poz.1634), zarządzam, co następuje:

 

§1.

Ogłaszam konkursy  na stanowiska:

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Boh. Powstania Warszawskiego w Błażejewicach.
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Popiełuszki w Chodnowie.

 

§2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi                            w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§4.

 Informacja o ogłoszeniu konkursów zostanie zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej www.bialarawska.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki   

      Społecznej.

 

§6.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 474 razy.| Wydrukuj|Do góry