Aktualności

23 maja 2018 15:13 | Aktualności

Nabór wniosków do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”

Gmina Biała Rawska ogłasza nabór deklaracji w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II”. Aby skorzystać z dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi do wymiany źródła ciepła należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Biała Rawska  do dnia  6 czerwca 2018 r. zamieszczoną poniżej, starannie wypełnioną deklarację przystąpienia do Programu.

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

  Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków  ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi.

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie może przekraczać  limitów określonych poniżej.  Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:

a) dla kotłowni gazowej, olejowej    12 000,00 zł

b) dla ogrzewania elektrycznego  10 000, 00 zł

c) dla kotłowni na biomasę 12 000,00 zł

d) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny)  6 500,00 zł

e) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła  12 000,00 zł

 f) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła    15 000,00 zł

 Rodzaje zadań, których realizacja będzie dofinansowana w ramach Programu

1) Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach/lokalach mieszkalnych mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii polegające na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz ich zastąpienie przez:

a) źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;

b) Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki:

- nowo instalowany kocioł węglowy (ekogroszek) może być zainstalowany tylko w przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie;

- musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) oraz Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 4549); -

- powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

- stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Przeczytano: 354 razy.| Wydrukuj|Do góry