Aktualności

30 października 2017 11:33 | Aktualności

Zmiana nazwy ulicy 15 –go Grudnia i fragmentu ul. Przemysłowej w Białej Rawskiej

Informacja dla mieszkańców  Białej Rawskiej w związku ze zmianą nazw ulic.


      W związku z obowiązywaniem ustawy  z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Rawskiej podjęła w dniu 15 września 2017 r. Uchwałę w sprawie  zmiany nazw ulic w Białej Rawskiej  (Uchwała nr XXXVII/318/2017 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 15 września  2017r. w sprawie zmiany nazw ulic w Białej Rawskiej).

 

Zmiany dotyczą ul. 15 –go Grudnia i fragmentu ul. Przemysłowej od nr 4 do nr 11.

 

Zmian dokonano w taki sposób, że część ulicy 15 Grudnia  (droga główna  w kierunku  Starej Wsi), otrzymała nazwę „ul. Kolejowa”

 

część ul. 15 Grudnia (na górce k. Soski)  numery nieparzyste od  63 do numeru  93 oraz  część ul. Przemysłowej ( k.  SKR-u  numery  4-11), otrzymała nazwę  ,,ul. Targowa ”

 

Część ul. 15 Grudnia ( poprzeczna k.  Kampolu  numery nieparzyste 31-35), 

otrzymała nazwę   ,,ul. Owocowa”.  

 

Uchwała wejdzie w życie 1 listopada 2017 r.

W związku z ww. Uchwałą zmianie uległa   numeracja porządkowa nieruchomości położonych przy  ulicach Targowej i Owocowej oraz kilku nieruchomości przy

ul. Kolejowej położonych po lewej stronie drogi ( numery nieparzyste od 37 do 53).

Pozostała numeracja na ul. Kolejowej pozostaje bez zmian.Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami:

1. informacje ogólne:
• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;
• zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste,  prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

2. ujawnienie w księdze wieczystej:

• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Rawie mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Kościuszki 17  „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej   wypisu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

Zmiany w Ewidencji Gruntów będą wprowadzane stopniowo i będą  trwały w czasie.
• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

3. Urząd Skarbowy:
osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym
w Rawie Mazowieckiej lub wysłać pocztą.


4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy  wniosek CEIDG.  Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia emerytalne powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.

Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS  w Rawie Mazowieckiej. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą.
osoby pobierające zasiłki –  informują pisemnie o zmianie danych adresowych.


6. Sprawy meldunkowe:
• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną  z urzędu,
• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy.  Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.

7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
nie ma konieczności składania  deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:
ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

10. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:
za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta i Gminy.

11. Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości:
zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Przeczytano: 1044 razy.| Wydrukuj|Do góry