Gmina Biała Rawska
https://bialarawska.pl

14 maja 2018 15:27 | Aktualności

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie

 

              Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 i poz.2232,z 2018 r. poz.130) art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59, poz. 949 i poz. 2203) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. 1587),zarządzam, co następuje:

 

 

      §1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Biała Rawska.

 

§2. Treśćogłoszenia o konkursie określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3. Informację o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnymi w Lesiewie zamieszcza się na:

1)      tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej,

2)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała Rawska,

3)      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.bialarawska.pl

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Polityki

Społecznej.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

zalacznik.docx [20.45 KB]