Aktualności

26 lutego 2020 13:55 | Aktualności

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na: Rozwój...

czytaj więcej »

26 lutego 2020 12:59 | Aktualności

Wykaz osób, które w 2020 roku otrzymały stypendium za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2019

Wykaz osób, które w 2020 roku otrzymały stypendium za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2019 (podstawa: Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przyjęty UchwałąNr XXVII/228/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 29 listopada 2016 r.) Burmistrz Białej Rawskiej...

czytaj więcej »

14 lutego 2020 09:42 | Aktualności

WFOŚiGW w Łodzi prowadzi nabór wniosków dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2020-2021. Cel zadania: Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby...

czytaj więcej »

04 lutego 2020 11:28 | Aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Biała Rawska z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności na rzecz osób niepe

czytaj więcej »