Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Żurawi

Gmina Biała Rawska                                    Biała Rawska, dnia 21.09.2017 r.

ul. Jana Pawła II 57

96 – 230 Biała Rawska

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zaproszenie do złożenia oferty)

 

Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579):

1. Zamawiający:

Gmina Biała Rawska,

ul. Jana Pawła II 57,

96 – 230 Biała Rawska
NIP 835 154 37 47

2. Nazwa zamówienia:

Wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno – użytkowego instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Żurawi / działka Nr 444 wraz z analizą sytuacyjną, ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.  Opracowanie audytu energetycznego w zakresie wymaganym przez WFOŚiGW w Łodzi.  Opracowaniem wniosku dotacyjnego z całą wymaganą dokumentacją i załącznikami do WFOŚiGW w Łodzi. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia – SIWZ do zamówienia  publicznego trybie przetargu nieograniczonego wraz niezbędnymi załącznikami w tym projektu umowy z Wykonawcą.

Opis przedmiotu zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a)      Opracowaniu analiz sytuacyjno – technicznych dla działki nr 444 w Żurawi – oczyszczalnia ścieków dla lokalizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75kW i przyłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej.

Analiza sytuacyjna powinna być zrealizowana na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w  terenie oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

W ramach realizacji tej części zamówienia weryfikacji należy poddać w szczególności:

-        stan techniczny wewnętrznej instalacji elektrycznej,

-        możliwość wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

-        możliwość posadowienia mikroinstalacji fotowoltaicznej na gruncie w granicach działki, na której posadowiony jest budynek,

-        warunki eksploatacji mikroinstalacji w przyszłości, z uwzględnieniem osiągania przez nią najbardziej efektywnych parametrów pracy,

-        występowanie czynników zewnętrznych mogących zakłócać eksploatację mikroinstalacji.

b)      Opracowaniu programu funkcjonalno – użytkowego wraz z określeniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków .

Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) powinien zostać opracowany w oparciu o ustalenia wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie oczyszczalni ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129 ze zm.).

W ramach opracowania PFU należy uwzględnić następujące zasady:

-        treści zawarte w PFU muszą być poprawne, wyczerpujące i kompletne dla zaprojektowania oraz wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznej, w szczególności zawierać elementy wymienione w załączniku nr 2,

-        podczas opracowania PFU należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania dotyczące treści i zakresu opracowania, w tym technologię wykonania mikroinstalacji fotowoltaicznych,

-        w treści opracowania należy wskazać planowane koszty prac projektowych i planowane koszty robót budowlanych określonych w PFU, a także zawrzeć niezbędne rysunki, szkice, dokumentację fotograficzną,

c)      opracowanie wniosku dotacyjnego do WFOŚiGW w Łodzi wraz z całą wymaganą dokumentacją, oraz uzupełnień w trakcie oceny wniosku.

2)        Opracowania stanowiące przedmiot zamówienia określone w pkt 1) a) i b) należy sporządzić w wersji drukowanej w  2 egz. oraz na nośniku elektronicznym zawierającym wszystkie formy opracowania.

3)        Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3) do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia powinien być w całości zrealizowany do dnia 15.11.2017 r.

 

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

1)   Wykonawca sporządzi wycenę poszczególnych elementów usługi w oparciu o własną kalkulację ceny ryczałtowej z uwzględnieniem wszystkich elementów mających wpływ na jej wysokość.

Podana przez Wykonawcę cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty planowane do poniesienia przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia, tj.: koszty personelu, sprzętu, transportu, materiałów i wszystkie inne mające wpływ na końcową cenę ryczałtową.

2)      Obliczoną cenę wpisuje się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.

a)        Wynagrodzenie za wykonanie usługi ma charakter ryczałtowy tzn.: Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto za wykonanie wszystkich elementów usługi stanowiących łącznie cały przedmiot zamówienia.

 

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy będzie przekazane na rzecz Wykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego, po przekazaniu Zamawiającemu wszystkich opracowań stanowiących przedmiot umowy, tj. analiz sytuacyjno – technicznych dla oczyszczalni ścieków i PFU, wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami i SIWZ na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz stosownego rachunku (faktury) wystawionego przez Wykonawcę, przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

5.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1)      Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:

a)      cena                                        - 90%

b)     doświadczenie zawodowe     - 10%

 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

  1. Oferty niespełniające wymagań określonych w zapytaniu zostaną odrzucone.
  2. Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

II etap: ocena merytoryczna według określonego kryterium.

 

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga procentowa dla zadania:

1) 90% cena,

2) 10% doświadczenie zawodowe

Wykonawca powinien posiadać referencje dot. wykonania PFU instalacji fotowoltaicznych (na min 100 kW), oraz przygotowania SIWZ na potrzeby Jednostek Samorządowych w trybie zaprojektuj i wybuduj (zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Za każde przedstawione referencje można otrzymać 1 pkt., jednak nie więcej niż w sumie 10 pkt. Uwzględniając rangę procentową 10% x 10 pkt. można w tym kryterium otrzymać max. 10 pkt.

 

Wartość punktowa dla podanych kryteriów jest wyliczana według wzoru:

 

P = 90% ( C min/ C b) x 100 pkt. + 10% (nx1 pkt.)

P – ilość punktów badanej oferty

C min – najniższa cena spośród oferowanych.

C b –cena badanej oferty.

n –  ilość referencji przedstawionych przez Oferenta max. 10

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w zapytaniu.

 

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w zapytaniu ofertowym.

2)      Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskają taką samą ilość punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3)      O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1)    Oferta musi zawierać:

a)      wypełniony formularz oferty (zał. nr 1),

b)      referencje (jeśli Oferent posiada).

2)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

 

OFERTA NA

wykonanie dokumentacji technicznej w formie programu funkcjonalno – użytkowego instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Żurawi / działka Nr 444 wraz z analizą sytuacyjną, ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.  Opracowanie audytu energetycznego w zakresie wymaganym przez WFOŚiGW w Łodzi.  Opracowaniem wniosku dotacyjnego z całą wymaganą dokumentacją i załącznikami do WFOŚiGW w Łodzi. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia – SIWZ do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wraz niezbędnymi załącznikami w tym projektu umowy z Wykonawcą

nie otwierać przed 02 października 2017 r.

 

3)        Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska, Sekretariat pok. 15 w terminie:

do dnia 02 października  2017 r. godz. 11:00

4)        Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.10. 2017 r. o godz. 11:30. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

5)        Oferty złożone w innej formie niż wymagana forma określona w zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie składania ofert zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów.

6)        Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty przez Wykonawcę·

7)        Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie, drogą elektroniczną (e – mail), faksem.


7. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia

Andrzej Luboiński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

tel. 46 8159 662, 46 8159 377 wew 111

e – mail: a.luboinski@bialarawska.pl

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty.
  2. Projekt umowy.
  3. Kopia mapy zasadniczej / teren oczyszczalni ścieków /.

 

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Projekt umowy

Zał. 3 Mapa 1

Zał. 3 Mapa 2

Protokół z wyboru oferty