PROW 2014-2020


,,Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Operacja pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska  wraz  z oczyszczalnią ścieków  w Błażejewicach  oraz przebudowa  SUW w Babsku” mająca na celu rozwój społeczno-gospodarczy gminy Biała Rawska poprzez  budowę sieci wodociągowej  na terenie gminy, budowę oczyszczalni ścieków

w Błażejewicach oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody

w Babsku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną

i w oszczędzanie energii”  Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu ogółem: 3 901 435,63 zł

Wartość dofinansowania: 1 998 353,00 zł

Operacja polega na:

-przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Babsku

-budowie sieci wodociągowej w m. Nowe Przyłuski, Stara Wieś

-budowie sieci wodociągowej w m. Dańków, Byki, Pachy

-budowie sieci wodociągowej w m. Podsędkowice, Dańków

-budowie sieci wodociągowej w m. Dańków, Rzeczków, Błażejewice

-budowie oczyszczalni ścieków w m. Błażejewice.