PROW 2014-2020

logo_na_stronejpg [300x89]

 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na  obszarach wiejskich

Poddziałanie:  Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Operacja pn.:”Budowa sieci wodociągowej w gminie Biała Rawska wraz z oczyszczalnią ścieków w Błażejewicach oraz przebudowa SUW w Babsku”

 

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 00054-65150-UM0500084/17
z dnia 7 lipca 2017 r.

 

Wartość całkowita projektu:                 3 938 019,33 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania:  1 953 794,00 zł

 

Projekt był realizowany okresie 2017-2018r.

 

Głównym celem operacji był rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Biała Rawska poprzez  budowę sieci wodociągowej  na terenie gminy, przebudowę SUW w Babsku oraz budowę oczyszczalni ścieków.

W ramach projektu zostały realizowane zadania inwestycyjne:

 -przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Babsku

- budowie sieci wodociągowej w m. Nowe Przyłuski, Stara Wieś

- budowie sieci wodociągowej w m. Dańków, Byki, Pachy

- budowie sieci wodociągowej w m. Podsędkowice, Dańków.

- budowie sieci wodociągowej w m. Dańków, Rzeczków, Błażejewice

- budowie oczyszczalni ścieków w m. Błażejewice.

 

 W efekcie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Babsku został poddany gruntownemu remontowi budynek SUW , zamontowany nowy ciąg technologiczny uzdatniania o wydajności 120 tyś m3 wody na rok ,wybudowany  zbiornik retencyjny 100m3 oraz  inne elementy towarzyszące. Na terenie Gminy zostały zwodociągowane kolejne miejscowości, sieć wodociągowa zwiększyła się o kolejne o 10,5 km.  Na trasie nowowybudowanego wodociągu zostały podłączone placówki użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowe w Starej Wsi, Błażejewicach, Pachach, do Ośrodka Zdrowia w Dańkowie oraz do OSP w Starej Wsi i Dańkowie. Przy Szkole Podstawowej w Błażejewicach została wybudowana oczyszczalnia ścieków obierająca ścieki ze szkoły oraz znajdujących mieszkań.

 

SUW Babsk

img_20190111_094624jpg [300x400] img_20190111_094857jpg [300x400] suw_babskjpg [300x225]

Oczyszczalnia Ścieków Błażejewice

   blazejewicejpg [300x199] blazejewice_2jpg [300x199]

Nowe wodociągi

   podsedkowicejpg [300x400] rzeczkwjpg [300x225]