Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej

Biała Rawska, dnia 24.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy pzp).

 

1. Zamawiający:

Gmina Biała Rawska

ul. Jana Pawła II 57

96 – 230 Biała Rawska

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie zakresu oszczędności energii w związku z planowaną modernizacją energetyczną budynku wraz z pełną dokumentacją projektowo – kosztorysową budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej. Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WŁ.

 

Opracowane dokumenty służyć będą do złożenia wniosku w celu pozyskania środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

 

Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego obejmuje:

-        Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych (współczynnik U dla ścian i stropodachów przyjąć dla obiektów użyteczności publicznej obowiązujące od 2019) – w wersji papierowej (3 egz.) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD – 2 szt.),

-        Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z wykonaniem wyrysów i wypisów z rejestru gruntów,

-        Projektu budowlanego uwzględniającego specyfikę robót budowlanych z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egz. [plus 1 egz. w wersji elektronicznej PDF],

-        Projektu wykonawczego – 5 egz. [plus 1 egz. w wersji elektronicznej],

-        Przedmiar robót – 2 egz. [plus 1 egz. w wersji elektronicznej],

-        Kosztorys inwestorski – 2 egz. [plus 1 egz. w wersji elektronicznej],

-        STWiOR –  2 egz. [plus 1 egz. w wersji elektronicznej],

-        opracowanie harmonogramu prowadzenia prac,

(pliki PDF, pliki o maks. objętości do 9 MB) na 1 nośniku.

Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, oględzin obiektu, inwentaryzacja techniczna, mapy do celów projektowych, dokumentacja geologiczna w niezbędnym zakresie (jeśli będzie wymagane), pozyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień (w tym SANEPID) i opinie. Dokumentacja winna obejmować wszelkie niezbędne branże (w tym budowlaną, sieci c. o. i c. w. u.) i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji.

 

Projekty budowlane opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

 

Projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegółowiające projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych. Projekty te musza uwzględniać wymagania określone w § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

Przedmiar robót sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót.

Kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) – projektowany zakres robót należy przedstawić i opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na koszt wykonania robót.

Zaprojektowany zakres robót w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarów nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję na etapie przetargu na roboty budowlane.

Opisy nie mogą wskazywać znaków towarowych (tj. nazwa, fraza, symbol, projekt, kształt produktu), patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" i są jednocześnie określone minimalne wymagania dotyczące ich równoważności – tabela równoważności (wymóg konieczny).

Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów – konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty.

 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy, w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą na etapie oceny formalnej i konieczności dokonania korekty, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosowanych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audytach energetycznych a następnie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

 

Dane techniczne dotyczące budynku przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej

-         powierzchnia zabudowy – 569,33 m2,

-         powierzchnia użytkowa brutto – 1 427,47 m2,

-         kubatura budynku – 5 691,20 m3,

-         budynek zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej,

-         Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej budynku, z którą można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, pok. 12.

 

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2017 r. (Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia o 20 dni, tj. do 11.08.2017 r. i jest to jedno z kryteriów oceny ofert).

 

4. Termin płatności

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru dokumentacji.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, sytuacja ekonomiczna i finansowa jest na tyle stabilna, aby zapewnić prawidłowe wykonane przedmiotu zamówienia, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i audytów energetycznych, oraz nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:

-        wypełnionego  formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

-        oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2;

-        wykazu usług polegających na wykonaniu co najmniej 3 audytów energetycznych oraz co najmniej 3 dokumentacji projektowo – kosztorysowych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie;

-        wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania audytów energetycznych oraz posiadane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej i instalacyjnej w zakresie sieci, oraz oświadczenie, iż osoby te przynależą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

-        zaparafowanego wzoru umowy stanowiący załącznik nr 5,

-        oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega, że Oferent, który nie spełnia warunków udziału, zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający nie wzywa do uzupełnienia w/w dokumentów, które Oferent jest zobowiązany załączyć do oferty.

Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

 

6.  Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

 

7.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu, czas na wykonanie usługi.

 

8.  Kryterium oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a)      zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania,

b)      nie zostaną odrzucone.

Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi  sumę punktów przyznanych, z kryteriów podanych niżej.

Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

1   Cena                                   80 %

2   Termin realizacji zamówienia  20 %

RAZEM                                               100%

Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą,

np. cena – waga 80%, maksymalna ilość punktów 80.

 

Cena:

Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

                                    wartość oferty o najniższej cenie

                C =    ---------------------------------------------------------  x       80 punktów

                                       wartość oferty badanej

Termin realizacji zamówienia:

Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

Przewidywany termin realizacji do 31.08.2017 r. od dnia zawarcia umowy. Za każdy dzień skracający termin wykonania zadania można otrzymać 5 punktów, jednak nie więcej niż w sumie 100 pkt. Uwzględniając rangę procentową 20% × 100 pkt. można w tym kryterium otrzymać max. 20 pkt.

Wyżej wskazane zostały punkty procentowe – co oznacza, iż nie podlegają one dalszemu przeliczeniu tylko zostają dodane wprost do punktów uzyskanych w kryterium cena.

Łączna ocena punktowa oferty obliczona zostanie według poniższego wzoru:

OP = C + T

gdzie:

OP –  punktowa ocena badanej oferty

C – punktowa ocena w kryterium cena

T –  punktowa ocena w kryterium termin realizacji zamówienia

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty otrzymujące taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

9. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:

a) pisemnie na adres:
Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska

b) faxem: 46 8159 444

c) e – mailem: umig@bialarawska.pl, a.luboinski@bialarawska.pl  

d) osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Andrzej Luboiński – a.luboinski@bialarawska.pl  tel. 46 8159 626

Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli oferentów wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

 

 10. Sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 04.05.2017 r. do godz. 11.00
w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96 – 230 Biała Rawska – Sekretariat pok. 15. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem i e – mailem.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” NIE OTWIERAĆ PRZED 04.05.2017 r. do godz. 11.30

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

11. Termin związania ofertą

      30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

12.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa z wybranym Oferentem zostanie podpisane niezwłocznie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Oferenta, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Oferentem, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

 

13.  Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferenta składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

 

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

2. Oświadczenie – zał. nr 2

3. Wykaz usług – zał. nr 3

4. Wykaz osób – zał. nr 4

5. Wzór umowy – zał. nr 5

6. Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 6

 

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie

Zał. 3 Wykaz usług

Zał. 4 Wykaz osób

Zał. 5 Projekt umowy

Zał. 6 Oświadczenie o braku powiązań

Protokół postępowania - unieważnienie