RPO WŁ 2014-2020 projekty miękkie

informacjenastroneprzedszkolejpg [1654x2339]

informacjenastronespbialarawskajpg [1654x2339]

Gmina Biała Rawska/Przedszkole w Białej Rawskiej rozpoczęła  realizację projektu „Dla wszystkich starczy miejsca. Dostosowanie liczby miejsc świadczenia usług przedszkolnych do potrzeb gminy
w ramach Osi XI, Działanie XI.1,  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu:  Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska poprzez utworzenie Oddziału OWP i doposażenie 3 dodatkowych grup przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie kwalifikacji i kompetencji 8 Nauczycieli oraz rozszerzenie oferty zajęć wyrównujących deficyty, a także dostosowanie edukacji przedszkolnej umożliwiającej 4 dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności w terminie do 31.03.2018r.

Beneficjent – Gmina Biała Rawska

Dofinansowanie projektu: 683 480,06 PLN

Działania: Projekt zakłada realizację wsparcia dla następujących grup:

  • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego- doposażenie ośrodka w pomoce dydaktyczne, zabawki, plac zabaw.

 

  • Wsparcie kierowane do Dzieci:

Dzieci zrekrutowane i przyjęte do Przedszkola  będą objęte wsparciem w projekcie przez  12 miesięcy :  wrzesień 2017 –lipiec 2018  (sierpień przerwa wakacyjna) do września 2018r:

Opieka przedszkolna w ramach grup przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia logopedyczne dla dzieci u których zdiagnozowano potrzebę zajęć logopedycznych

Zajęcia dla dzieci z opinią/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Białej Rawskiej 12 miesięcy:  wrzesień 2017 –lipiec 2018  (sierpień przerwa wakacyjna) do września 2018r .

Zajęcia logopedyczne dla dzieci u których zdiagnozowano potrzebę zajęć logopedycznych

Zajęcia dla dzieci z opinią/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

  • Wsparcie kierowane do nauczycieli:

ü  Studia podyplomowe -  logopedia/ 3 semestry/1 osoba/

ü  Studia podyplomowe - tyflopedagogika/ 3 semestry/1 osoba

ü  Studia podyplomowe -surdopedagogika / 3 semestry/2 osoby

ü  Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika/ 3 semestry/1 osoba

ü  Studia podyplomowe -  integracja sensoryczna/ 3 semestry/1 osoba/

ü  Studia podyplomowe - angielski/3 semestry/2 osoby

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu „Równe szanse”

Kwota dofinansowania projektu: 450 316,25 PLN

 

Cel projektu: Poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej w okresie 01.05.2016-30.04.2018 roku, dla 45 dzieci (25K, 20M) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na terenie miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród dzieci.

 

Działania:

  • zwiększenie liczby miejsc w świetlicy,
  • wydłużenie godzin pracy świetlicy,
  • organizacja korepetycji
  • organizacja zajęć aktorskich, tanecznych,
  • zajęć kursu szycia i kroju, informatyki
  • zapewnienie posiłków w okresie wakacji

 

Efektem projektu jest funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przez 7,5 godz. dziennie zapewniającej zajęcia, korepetycje i opiekę.

 

 


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa XI, Działanie XI,  Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: „Poprawa jakości edukacji  SP w Białej Rawskiej”
Kwota dofinansowania projektu: 410 477,01 PLN

 


Cel projektu:
Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej w okresie 2017-01-01 do 2018-12-31           i objęcie wsparciem 120 uczniów i 30 nauczycieli poprzez zapewnienie wzrostu poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z TIK i rozszerzenie oferty zajęć.

 

 Działania:

 Wsparcie szkoły w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej

 Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne ,

 Szkolenia  i studia podyplomowe dla 30 nauczycieli placówki

 Zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające uzdolnienia uczniów