Gospodarka odpadami

 

   Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r

 

 

  Wzór deklaracji - Załacznik do uchwały Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r

 

 

  Uchwała Nr XIX/135/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

    Uchwała Nr XIX/134/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

  Uchwała Nr XVII/125/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 26 listopada 2019 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

  Harmonogram odbioru odpadów na 2020 r. 


 

    Sposób segregowania odpadów komunalnych

 

  Uchwała Nr X/72/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 maja 2019 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

  Uchwała Nr X/73/19 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 30 maja 2019 r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

    Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2019 r

 

  Informacja nt. osiągniętych poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych za 2018 r.

  Harmonogram odbioru odpadów na I półrocze 2019 r.

  Informacja nt. osiągniętych poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych za 2017 r.

 

  Informacja nt. osiągniętych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych za 2016 r.

  Załacznik do Uchwały Nr XXVIII/233/16 - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

  Uchwała Nr XXVIII/233/16 Rady Miejskiej z dn.28.12.2016 r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Biała Rawska

  Nowe zasady segregacji odpadów od 1 lipca 2017 r

  Informacja dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

  Uchwała Nr XXIV/199/16 zmieniająca uchwałę Nr XXI/178/16

  Uchwała Nr XXI/178/16 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  Informacja nt. osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych i recyklingu za 2015 r

  Miejsca odbioru zużytych baterii

  Informacja nt. osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych i recyklingu za 2014 r.

  Uchwała Nr VI/59/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.

  Wzór deklaracji - załącznik do uchwały Nr VI/57/15 RM z dnia 31 marca 2015 r

  Uchwała Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze miasta i gminy Biała Rawska.

  Uchwała Nr VI/56/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 31 marca 2015 r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoarowanie odpadami komunalnymi

  Informacja nt. osiągniętych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych i recyklingu.

 

ZGŁOSZENIE zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych / przydomowej oczyszczalni ścieków* do ewidencji gminnej

  ZGŁOSZENIE