POKL

kapital_ludzki.jpg [300x146]

                         ue.jpg [300x111]            

  

1.Tuż obok- upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Biała Rawska”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 20 dzieciom z terenu Gminy Biała Rawska poprzez utworzenie oddziału zamiejscowego we wsi Babsk oraz objęcie specjalistycznym wsparciem  10 rodziców.

Grupa docelowa projektu: 20 dzieci w wieku przedszkolnym 3-4l. z terenu gminy BR, 10 rodziców dzieci, istniejące przedszkole w Białej Rawskiej poprzez  utworzenie oddziału zamiejscowego we wsi Babsk.

W ramach projektu dostosowano pomieszczenia do utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej, zakupiono wyposażenie: meble przedszkolne, krzesła, stoliki, leżaczki,  doposażono przedszkole w  pomoce dydaktyczne, plastyczne, muzyczne. Zakupiono sprzęt multimedialny.

 

Budżet projektu: 237 179,56 PLN

Kwota dofinansowania: 201 602,63 PLN

Wkład własny: 35 576,93 PLN

 

Okres realizacji:  01.07.2014 do 30.06.2015

 

2. Projekt „Równe szanse dla najmłodszych”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do kompleksowej edukacji przedszkolnej 17 dzieciom z terenu gminy Biała Rawska poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu oraz objęcie specjalistycznym wsparciem  10 rodziców.

Grupa docelowa projektu:  17 dzieci w wieku 3-4 lata z terenu gminy BR, 10 rodziców dzieci, istniejące przedszkole w BR- ośrodek wychowania przedszkolnego na terenie gminy BR

 

W ramach projektu dostosowano pomieszczenia do utworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej, zakupiono wyposażenie: meble przedszkolne, krzesła, stoliki, leżaczki,  doposażono przedszkole w  pomoce dydaktyczne, plastyczne, muzyczne. Zakupiono sprzęt multimedialny.

 

Budżet projektu 242 679,74 PLN

Kwota dofinansowania 206 277,78 PLN

Wkład własny: 36 401,96 PLN

 

Okres realizacji:  01.07.2014 do 30.06.2015

 

 

3.Projekt „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Biała Rawska"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 


Cel projektu: Podniesienie jakości 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w Gminie Biała Rawska poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci
w wieku 3 i 4 letnich.

Grupa docelowa projektu to 4 oddziały przedszkolne w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Biała Rawska:

  1. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Babsku
  2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Błażejewicach
  3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lesiewie
  4. Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Pachach

 

W ramach w/w projektu zostaną doposażone place zabaw oraz zakupione: sprzęt multimedialny, meble i wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne, wyposażenie do zapewnienia bezpieczeństwa opieki nad dziećmi, wyposażenie do utrzymania czystości, artykuły plastyczne.

 

Kwota dofinansowania: 191 758,00PLN

 

Termin realizacji projektu: 01.06.2015r-30.11.2015r.

 

 

4. Projekt "WRACAM DO PRACY" realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Uczestnikami projektu w 2013 roku było 8 kobiet – mieszkanek gminy Biała Rawska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej.


Cel projektu: rozwój aktywnej integracji wśród 8 osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Biała Rawska i upowszechnienie pracy socjalnej w MGOPS w okresie 01.05.2013 r. - 31.12.2013 r., w szczególności: wzrost potencjału społeczno-zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i do życia społecznego, poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe i materialne uczestników projektu, integracja uczestników projektu poprzez działania o charakterze środowiskowym oraz zwiększenie potencjału kadrowego MGOPS.

 


„Przez naukę poznajemy świat” numer projektu WND-POKL.09.01.02-10-045/11

Informacja o projekcie