RPO WŁ 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W ramach działania II.4 Gospodarka Wodna  Gmina zrealizowała projekt pn. „Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej”  - kwota dofinansowania 2 415 081,62 zł.

Całkowita wartość projektu - 2 844 752,87 złW dniu 27.12.2011 roku został ogłoszony nabór na stanowisko konserwatora na ternie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej. Odnoścnik do naboru kliknij tutaj.

 

 

 

 

 

Tytuł

Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej

Beneficjent

Gmina Biała Rawska

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 lipca 2009 r.

Program, z którego został dofinansowany projekt: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ)

Numer i nazwa osi priorytetowej, II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; II.4 Gospodarka wodna

Wkład własny jednostki realizującej projekt:      496 852,94 PLN 

Okres realizacji projektu:   01.03.2010 r.- 30.06.2011 r.

Opis projektu: Projekt pod nazwąPoprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej” składa się z następujących zadań ( etapy realizacji odpowiadające kosztom inwestycji);

-dokumentacja projektowa,

- studium wykonalności,

- roboty przygotowawcze-budowlane,

- grobla,

- zbiornik retencyjny,

- budowla filtracji wody,

-zieleń,

-nadzór inwestorski,

-promocja projektu

 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa zbiornika wielozadaniowego do pojemności 18 400 m3 w Gminie Biała Rawska w celu zwiększenia zasobów wód powierzchniowych, ochrony i nawadniania terenu gminy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zbiornik przyczyni się również do rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej obszaru.

Typ inwestycji to rozbudowa zbiorników wielozadaniowych małej retencji, które należą do technicznych środków poprawy warunków wodnych. Inwestycja wspierana będzie przez działania nietechniczne związane z zadrzewieniem terenu wokół obiektu.

Projekt obejmuje stworzenie zbiornika małej retencji poprzez następujące działania w ramach projektu:

  1. Roboty przygotowawcze – budowlane obejmujące przygotowanie inwestycji
  2. Budowa grobli
  3. Budowa niecki zbiornika
  4. Budowla filtracji wody
  5. Nasadzenia

Projekt jest inwestycją zaplanowaną w oparciu o istniejący zbiornik na terenie zalewowym rzeki Białki. Przewidziany do realizacji projekt zakłada rozbudowę zbiornika, dostosowanie go do celów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, a także funkcji turystycznej oraz uzupełnienie o filtrację wody, a także zwiększenie naturalnej retencji wody poprzez nasadzenia. Dzięki pełnieniu dodatkowej funkcji rekreacyjnej zbiornik ma duże znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Projekt zlokalizowany jest w dolinie rzeki Białki, na terenie Gminy Biała Rawska, w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki, na terenie zalewowym, zabagnionym. Dobra dostępność komunikacyjna ułatwia jego wykorzystanie do celów przeciwpożarowych.

 

 

Projekt pn. „Poprawa retencji w dolinie rzeki Białki poprzez modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej”  jest II Etapem większego działania pn. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji. Etap I tego działania został już zrealizowany ze środków własnych Gminy Biała Rawska.

 

Przetarg pn. Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej Rawskiej został ogłoszony 18.12.2009 r. pełne informacje pod adresem internetowym  http://bialarawska.pl/wiadomosci/101087/7/modernizacja_osrodka_sportu_i_rekreacji_w_bialej_rawskiej w zakładce przetargi.