Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie przetargu oraz wykazu

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  BIAŁA RAWSKA

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie przetargu.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr  143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr  197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 672 oraz nr 135, poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1116, Nr 224 poz. 1337, z 2012 r. Nr 908) Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczona została do oddania  w dzierżawę w formie przetargu:

  1. Część działki nr 1283 o powierzchni 357,50 m2 wraz z lokalem użytkowym o powierzchni 51 m2 w obrębie nr 4 miasta Biała Rawska przy ul. 15-grudnia17.

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie sporządzonym wykazie.

 

II.

 

Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. w terminie od 09.11.2012 r. do 29.11.2012 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska

Podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Lp.

Numer ewidencyjny nieruchomości, oznaczenie w księdze wieczystej KW, Pow. użytkowa w m2

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie lokalu

Formy rozdysponowania

Wysokość czynszu miesięcznego

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część Działki Nr 1283 o Pow.357,50 m2

KW 20213

 

Obręb 4 miasta Biała Rawska, ul. 15 – Grudnia 17

Nieruchomość zabudowana : lokal o pow. użytk. 51 m2 , grunt o pow. 357,50 m2 .

Tereny produkcyjno- usługowe oraz obsługi transportu  i komunikacji

Działalność usługowa

Dzierżawa

163,89 zł + obowiązujący podatek VAT – miesięcznie.  Wysokość czynszu podlega waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ogłoszonych w MP przez Prezesa GUS

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska na okres 21 dni

Tj. od dnia 09.11.2012 r. do 29.11.2012 r.

 

 

Biała Rawska, dnia 09.11.2012 r.